Wyszukiwarka

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

 

Dotyczy aptek posiadających urządzenie chłodnicze i/lub klimatyzatory o zawartości czynnika chłodzącego powyżej 3 kg.

 

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.

„O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r.)

 

Operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządzenia lub systemu Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, w terminie 60 dni od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów.

 

Operator urządzeń jest zobowiązany sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, polegającą na:
1) pełnym dostępie do urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, umożliwiającym nadzorowanie jego elementów i ich funkcjonowania oraz możliwości udostępnienia urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej osobom trzecim;
2) codziennej kontroli funkcjonowania lub działania urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, w tym podejmowaniu decyzji o jego włączeniu albo wyłączeniu;
3) podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych i technicznych dotyczących modyfikacji urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wymiany poszczególnych elementów, zainstalowania detektora wycieków, podejmowaniu decyzji w sprawie modyfikacji ilości substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w urządzeniu lub systemie ochrony przeciwpożarowej oraz decyzji dotyczących sprawdzenia pod względem wycieków, lub naprawy urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej.

 

Dodatkowo operator musi prowadzić stosowną dokumentację - Kartę Urządzenia, która zawiera:
1) dane urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej;
2) nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, a w przypadku operatora będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności, a także imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej wyznaczonej przez operatora oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej i dokonującej wpisów w karcie, datę sporządzenia oraz datę dokonania każdego kolejnego wpisu;
3) dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej w momencie sporządzenia karty, jak również wszelkich ilości tej substancji albo tego gazu dodanych i odzyskanych podczas wykonywania czynności określonych w pkt 4;
4) zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności i przekazania do końcowego unieszkodliwiania albo końcowego unieszkodliwiania urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej oraz instalowania systemów wykrywania wycieków w tym urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej i odzysku z nich substancji kontrolowanych albo fluorowanych gazów cieplarnianych, a także nazwę i siedzibę podmiotu, który wykonał te czynności, i dane, w tym imię, nazwisko, numer certyfikatu dla personelu wykonującego te czynności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ich wykonywania.

 

Więcej informacji: http://www.ichp.pl/CRO

 

Przed rejestracją zalecane jest zapoznanie się z Instrukcją Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) pod linkiem: http://www.ichp.pl/attach.php?id=3365

Rejestracja internetowa: www.cro.ichp.pl

 

 

 

Anioły Farmacji 2015 wręczone !

Wśród laureatów znalazła się nasz farmaceutka.

 

dorota polkowska

 

Serdecznie gratulujemy Pani Magister !!!

 

Informujemy, że

podczas I posiedzenie Naczelna Rada Aptekarska dokonała

wyborów członków Prezydium NRA i Koordynatorów Komisji NRA :

dr n. med. Paweł CHRZAN został członkiem Prezydium NRA i Koordynatorem Komisji ds. szkoleń i edukacji,

a dr n. farm. Piotr MIGAS Koordynatorem Komisji ds. kontaktów zagranicznych.

 

 

Informujmy, że na stronie internetowej

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ukazał się ważny komunikat dotyczący zmian w numeracji recept.

Z docierających sygnałów wynika, że system informatyczny części aptek odrzuca prawidłowo zbudowane numery recept.

Poniżej przekierowanie do komunikatu:

http://nfz-gdansk.pl/aktualnosci/refundacja-lekow/lekirecepty/informacje-dla-aptek/zmiany-w-numeracji-recept,4599

 

 

Pismo Pani mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej - Rutkowskiej Prezes NRA skierowane do Farmaceutów.